Περιοδικό Πολιτικής Και Πολιτισμικής Παρέμβασης


Σε εποχές που βασιλεύει το ψέμα, η διάδοση της αλήθειας είναι πράξη επαναστατική
Τηλεοπτικές άδειες: Ο πρόεδρας και η ομάδα να κερδάνε...

< Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας | Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας > 
Συγγραφέας Μήνυμα
ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ
Επισκέπτης

ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Πεμ Σεπ 01, 2016 9:26 am    Θέμα δημοσίευσης: Τηλεοπτικές άδειες: Ο πρόεδρας και η ομάδα να κερδάνε... Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Τηλεοπτικές άδειες: Ο πρόεδρας και η ομάδα να κερδάνε και όλοι οι άλλοι...
Γιάννης ΝικολόπουλοςΤην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, προτελευταία ημέρα του Αυγούστου, κατά τον οποίον ως γνωστόν ο μεγάλος σημειολόγος Ουμπέρτο Έκο είχε αποφανθεί ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, η διαγωνιστική διαδικασία δημοπρασίας των πρώτων, τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αξί­ζει όμως να δούμε την επι­κοι­νω­νια­κή διά­στα­ση του δια­γω­νι­σμού,
καθώς και ανε­ξάρ­τη­τα από όσα η συ­γκυ­βέρ­νη­ση δια­τυ­μπα­νί­ζει σε κάθε ευ­και­ρία για τη δήθεν αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα, τη δια­φά­νεια (πίσω από επτα­σφρά­γι­στες πόρ­τες;) και την αξιο­πι­στία της δια­δι­κα­σί­ας, έχουν συμ­βεί ήδη πολλά, προ­τού κλεί­σουν ερ­μη­τι­κά οι πόρ­τες στην Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης.

Κα­ταρ­χάς, εί­δα­με ποιοι νέοι επί­δο­ξοι κα­να­λάρ­χες επέ­λε­ξαν να πα­ρα­στούν διά ζώσης. Οι δύο πρό­ε­δροι του ΟΣΦΠ και του ΠΑΟΚ αντί­στοι­χα, με την ανά­λο­γη πε­ρι­βο­λή και συ­νο­δεία. Οίηση (με­ρι­κά σκα­λιά πάνω από τον Τσί­πρα), υπερ­χει­λί­ζου­σα αυ­το­πε­ποί­θη­ση, συν­δυα­σμός μιας αλά γκρέ­κα κα­ρι­κα­τού­ρας μπερ­λου­σκο­νι­σμού και με­τα­σο­βιε­τι­κής λε­η­λα­σί­ας του πα­ρα­γω­γι­κού δυ­να­μι­κού και του πλού­του, βουβή, αλλά κα­θα­ρή επι­κοι­νω­νια­κή δή­λω­ση του στυλ «ερ­χό­μα­στε!».

Σε δεύ­τε­ρη φάση,
και πάντα επι­κοι­νω­νια­κά, οι πρό­ε­δροι απευ­θύν­θη­καν στο φα­να­τι­κό κοινό τους, τους οπα­δι­κούς στρα­τούς των ΠΑΕ τους.

Ο μέσος οπα­δός που τα σκάει και τρε­λαί­νε­ται στις κερ­κί­δες ή τις κα­φε­τέ­ριες για τον «Θρύλο» ή την «μΠΑ­Ο­Κά­ρα» και είναι έτοι­μος να τα κάνει μπά­χα­λο με ένα νεύμα, υπαρ­κτό ή αδιό­ρα­το, για την ομα­δά­ρα, κα­τά­λα­βε αυτό που έπρε­πε να κα­τα­λά­βει: Ότι ο «πρό­ε­δρας» δεν θα αφή­σει το παι­χνί­δι να το κα­θο­ρί­σουν (μόνο...) τα λεφτά, ο «πρό­ε­δρας» είναι εκεί για να κα­θα­ρί­σει (αν και εφό­σον χρεια­στεί...), για πάρτη του (και για πάρτη τους, μιας και η πο­λυ­ε­δρι­κή και πο­λυ­πα­ρα­γο­ντι­κή ισχύς του «πρό­ε­δρα» με­τα­φρά­ζε­ται και σε λογής λογής «ωφε­λή­μα­τα» και για τους στρα­τούς).

Σε τρίτο επί­πε­δο, η πα­ρου­σία των δύο ιδιο­κτη­τών των ΠΑΕ επι­ση­μο­ποιεί την υπαρ­κτή από­πει­ρα επι­βο­λής νέων κοι­νω­νι­κών σχι­σμά­των και διαι­ρέ­σε­ων, που θα έχουν και πο­λι­τι­κό πρό­ση­μο και αντί­κρι­σμα, είτε στα με­σο­δια­στή­μα­τα με­τα­ξύ εκλο­γι­κών ανα­με­τρή­σε­ων είτε στις κάλ­πες κα­θε­αυ­τές.

Με­λα­νό­λευ­κος «Βορ­ράς» ενα­ντί­ον ερυ­θρό­λευ­κου «Νότου», λι­μά­νι ενα­ντί­ον λι­μα­νιού, πο­ντια­κές ρίζες ενα­ντί­ον κρη­τι­κών φα­με­λιών, «δεξιά» αλά γρα­φείο Τύπου των ΑΝΕΛ, «αρι­στε­ρά» αλά ψα­ρά­κι στο Πα­σα­λι­μά­νι με την επι­κε­φα­λής πε­ρι­φε­ρειάρ­χη.

Ο ερυ­θρό­λευ­κος
έχει και το προ­βά­δι­σμα να είναι ο από­λυ­τος άρχων και μιας ολό­κλη­ρης πόλης πια, έχο­ντας απο­κτή­σει τη δη­μο­τι­κή διοί­κη­ση του Πει­ραιά στις εκλο­γές του 2014. Και μένει να δούμε αν θα απο­κτή­σει και τη­λε­ο­πτι­κή άδεια...

Το κλίμα πά­ντως έξω από το κτή­ριο της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας ήταν για γέλια και για κλά­μα­τα, μια κα­τά­στα­ση που ισορ­ρο­πού­σε με­τα­ξύ του γκρο­τέ­σκα γε­λοί­ου και του πνεύ­μα­τος ενός φρη κά­μπινγκ από τε­χνο­κρά­τες και με­γα­λο­στε­λέ­χη, που «πρώτη φορά» θα έκα­ναν κα­τα­σκή­νω­ση ιν ντορς.

Η πα­ρου­σία των δύο ιδιο­κτη­τών ΠΑΕ που έστρε­ψε τα φώτα της δη­μο­σιό­τη­τας πάνω τους ήταν και η αφορ­μή της επί­σπευ­σης της εμ­φά­νι­σης του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, Νίκου Παππά στην Αλε­ξάν­δρου Πά­ντου, καθώς δεν άντε­ξε να μεί­νει ου­ρα­γός στα φλας και τα μι­κρό­φω­να, που κα­νο­νι­κά έπρε­πε να είναι απο­κλει­στι­κά στραμ­μέ­να πάνω του, στη δική «του», με­γά­λη μέρα.

Από εκεί και έπει­τα, οι δη­λώ­σεις για πα­ρά­δειγ­μα του εκ­προ­σώ­που του Σκάι, για «μπού­λινγκ» και «λύτρα» και η ευ­θεία απά­ντη­ση του γε­νι­κού γραμ­μα­τέα Ενη­μέ­ρω­σης, Λευ­τέ­ρη Κρέ­τσου για «μπού­λινγκ με­γα­λο­δι­κη­γό­ρων» και «απει­λές» κατά υπαλ­λή­λων της Γραμ­μα­τεί­ας απο­τυ­πώ­νουν και το πα­ρα­σκή­νιο των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων που προη­γή­θη­κε με­τα­ξύ του Με­γά­ρου Μα­ξί­μου, της πρω­θυ­πουρ­γι­κής κα­μα­ρί­λας και των επι­χει­ρη­μα­τιών της δια­πλο­κής και της μα­φί­ας και το εκα­τέ­ρω­θεν σκλη­ρό πα­ζά­ρι που συμ­βαί­νει μέσα στο κτή­ριο.

Κατά τα άλλα, τα παι­δία παί­ζει με τη νοη­μο­σύ­νη μας. Εξάλ­λου, το όλο σόου, όπως ξε­δι­πλώ­νε­ται, μόνο έναν σκοπό εξυ­πη­ρε­τεί: Να δώσει ένα εύ­πε­πτο αφή­γη­μα σύ­γκρου­σης του Με­γά­ρου Μα­ξί­μου με τη «δια­πλο­κή» ενό­ψει της ανό­δου του πρω­θυ­πουρ­γού στη ΔΕΘ - καθώς όλα τα άλλα επι­κοι­νω­νια­κά και πο­λι­τι­κά κα­θρε­φτά­κια για το ιθα­γε­νές, τη­λε­ο­πτι­κό κοινό είτε θρυμ­μα­τί­στη­καν στη μυ­λό­πε­τρα του τρί­του μνη­μο­νί­ου, του ασφα­λι­στι­κού και του ΕΝΦΙΑ είτε τα έσπα­σε ο Φλα­μπου­ρά­ρης στην πρώτη ευ­και­ρία, προ­κει­μέ­νου να κρα­τή­σει την αξία της θέσης του υπουρ­γού παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ.

ΥΓ : Για DIGEA, πε­ρι­φε­ρεια­κά ΜΜΕ, νέο γύρο αδειο­δο­τή­σε­ων και τα από­νε­ρα της «πρώ­της φοράς δια­γκω­νι­σμός για 4», θα επα­νέλ­θου­με μόλις ολο­κλη­ρω­θεί η δη­μο­πρα­σία στη ΓΓΕ.

ΠΗΓΗ:
https://rproject.gr/article/tileoptikes-adeies-o-proedras-kai-i-omada-na-kerdane-kai-oloi-oi-alloi

ΡΕΣΑΛΤΟ: Θα ασχοληθούμε με το ζήτημα όταν τελειώσει η «αριστερή» δημοπρασία μεταξύ των αρπακτικών και «μαφιόζων»…


Επιστροφή στην κορυφή
Ροβεσπιέρος
Site Admin


Ένταξη: 13 Σεπ 2006
Δημοσιεύσεις: 3102

ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Παρ Σεπ 02, 2016 12:57 pm    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Όταν ο τηλεοπτικός βόθρος αποτιμάται σε εκατομμύρια…Στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες καταγράφεται και συμπυκνώνεται όχι, απλώς, η μεγάλη ΑΠΑΤΗ του «αριστερού» ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η αποκρουστική μοχθηρία αυτής της ΑΠΑΤΗΣ.

Καταρχήν, η «αριστερή» κυβέρνηση (η μακάβρια ιστορική γκριμάτσα) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ το βόθρο της «ενημέρωσης» και της «ψυχαγωγίας» (βοθροκάναλα), τους μαφιόζους του χρήματος, με σημαία τον αγώνα κατά της «διαπλοκής».

Με πιο απλά λόγια: Αυτή η «αριστερή» ΑΠΑΤΗ ξεπλένει και εξαγνίζει τους προπαγανδιστικούς βόθρους του καθεστώτος και τη δημοσιογραφική πορνεία…

Τώρα, τα βοθροκάναλα των μαφιών του χρήματος, οι εργολάβοι της σκουπιδοενημέρωσης και της πολιτιστικής αποχαύνωσης, οι ψυχροί δολοφόνοι της Σκέψης και των Συναισθημάτων, θα ενεργούν με τη βούλα της «αριστερής» «νομιμότητας», με άδεια!!!

Και η τερατώδης ΑΠΑΤΗ; Αυτή συνίσταται σε τούτο: Η νομιμοποίηση και το ξέπλυμα των βοθροκάναλων και των μαφιόζων καναλαρχών γίνεται με σημαία τον αγώνα κατά της «διαπλοκής»!!!

«Διαπλοκή»:
Μια άλλη μυθική έννοια, η οποία μας επιτρέπει να εξαπατούμε, κτυπώντας, δήθεν, τη «διαπλοκή» με την εναλλαγή των «νταβάδων»…

Δηλαδή αν στη θέση του Μπόμπολα έχουμε το Μαρινάκη, στη θέση του Βαρδινογιάννη ή του Κοντομηνά τον Καλογρίτσα και να παραμένουν στη θέση τους ο Αλαφούζος και ο Κυριακού, έχουμε «κτυπήσει» τη διαπλοκή;

Αυτά είναι παραμύθια για μωρά, τα «αριστερά» παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ.

«Διαπλοκή» είναι οι άρρηκτοι δεσμοί της οικονομικής με την πολιτική εξουσία, ο αντικειμενικός νόμος της καπιταλιστικής λειτουργίας (λειτουργία κυριαρχίας της οικονομικής εξουσίας, την οποία υπηρετεί, δουλικά, η πολιτική εξουσία…).

Με την εναλλαγή των «νταβάδων» της «ενημέρωσης» καμία «διαπλοκή» δεν κτυπιέται. Δεν βρίσκεται στα πρόσωπα η «διαπλοκή», αλλά στις καπιταλιστικές σχέσεις, στις σχέσεις: Χρήμα-εξουσία-πολιτική…

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κτύπησε τη διαπλοκή, αλλά τη νομιμοποίησε, της έδωσε άδεια, την ξέπλυνε με τη μυθολογία του αγώνα κατά της διαπλοκής…

Επίσης, με τη δημοπρατούμενη και κακόγουστη παράσταση που έδωσε η κυβέρνηση, αποκάλυψε και μια άλλη μακάβρια συνιστώσα της «αριστερής» ΑΠΑΤΗΣ: Την ακραία, κυνική και αυθάδη εμπορευματοποίηση της Ενημέρωσης, του Πολιτισμού και της Ψυχαγωγίας.

Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ κριτήριο της «τηλεοπτικής δημοπρασίας» ήταν το χρήμα, τα πολλά εκατομμύρια…

Και μόνο αυτό το «κριτήριο»
της κυβέρνησης αποδεικνύει, με τον πλέον κατηγορηματικό και τελεσίδικο τρόπο, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση, απολύτως καμία, με αριστερές ιδέες, κοινωνικές ευαισθησίες και λαϊκά συμφέροντα…

Είναι μια κυβέρνηση νεοταξικής και χρηματιστηριακής πώρωσης, μια κυβέρνηση-ανδρείκελο των μαφιόζων του χρήματος, μια κυβέρνηση δωσίλογο γρανάζι του 4ου Ράιχ.

Από πολύ παλιά είχαμε, όχι απλώς επισημάνει, αλλά αποδείξει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε ΠΟΤΕ Αριστερά, αλλά μια καθαρόαιμη κατασκευή της Νέας Τάξης, περιβεβλημένη μα το μυθικό κέλυφος της Αριστεράς: Μια «αριστερή» μεταμφίεση, που αποτύπωνε το «ιδεώδες» της σύγχρονης, νεοταξικής βαρβαρότητας…

Μια μυθική «αριστερή» μεταμφίεση ΟΧΙ μόνο για την ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ του ελληνικού λαού, αλλά και για να προωθηθεί πιο αποτελεσματικά, με το ΚΥΡΟΣ της Αριστεράς, ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ της Νέας Τάξης: Η ακύρωση και η αποδόμηση των ΠΑΝΤΩΝ και της Λογικής…

Διαβάστε, ενδεικτικά, το κείμενό μας: «ΣΥΡΙΖΑ: Πάντα ήταν η μεταμφιεσμένη αιχμή του 4ου Ράιχ».
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=10248


Με τη δημοπράτηση των τηλεοπτικών αδειών ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τα ρέστα του: Αυτά της κομπάζουσας νεοταξικής του κατασκευής και υστερίας.

Και η αποκρουστική σημειολογία αυτής της «τηλεοπτικής δημοπρασίας» είναι η άδεια στην «κακοήθεια» Μαρινάκη…


Διαβάστε σχετικό άρθρο, εδώ:
http://resaltomag.blogspot.gr/2014/05/blog-post_2236.html


Τηλεοπτική άδεια, λοιπόν, και στην ακραία μαφιόζικη αυθάδεια του χρήματος: Έργο ΣΥΡΙΖΑ κι αυτό…

Σκηνοθετημένο με τα φαιά σκηνικά του …σκότους και των «Συνδικάτων του Εγκλήματος», σκηνικά της γνωστής «παράγκας»…


_________________
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης μέσα
σε καπιταλιστικό καθεστώς, είτε είναι απραγματοποίητες,
είτε είναι αντιδραστικές»(Λένιν)
Επιστροφή στην κορυφή
Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών Αποστολή προσωπικού μηνύματος
Παταρισιος
Επισκέπτης

ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Κυρ Σεπ 04, 2016 7:41 pm    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Λογοκρισία μόνιμη σε αντι μεταναστευτικά σαιτ

http://vngelis.blogspot.gr/2016/09/patari-org.html
Επιστροφή στην κορυφή
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ
Επισκέπτης

ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Παρ Σεπ 09, 2016 5:35 pm    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Ας κρατήσουν οι χοροί
(Ένα σχόλιο)

Του Γ. Σιώζου
Η Ρωμαϊκή αντίληψη περί των αναγκών των Λαϊκών μαζών που συνίσταται στο Δίπτυχο "Άρτος & Θέαμα", εξακολουθεί να επιβιώνει ως αντίληψη των κομμάτων εξουσίας, ακόμη και Σήμερα.

Βεβαίως, ο Άρτος μπορεί να εκλείπει στις μέρες μας, αλλά το Θέαμα προσφέρεται αφειδώς προς Τέρψη του "Πόπολου" που διψά για "Αίμα στην Αρένα".


Με την βοήθεια των ΜΜΕ η "Αρένα" εισέρχεται ορμητικά και βάναυσα, σε κάθε σπίτι ως την τελευταία εσχατιά της Επικράτειας, δίνοντας την ψευδαίσθηση της συμμετοχής στα δρώμενα, στους χρονίως εξαρτημένους από την Τηλεοπτική "Πρέζα".

Και ακριβώς, στη Διαδικασία Μοιράσματος και απόκτησης αυτής της εξαρτησιογόνου ηλεκτρονικής "Πρέζας", στήθηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το "Μεγαλειώδες" Υπερθέαμα της Πώλησης των Τηλεοπτικών Αδειών.

Επί τρεις ημέρες οι εκπρόσωποι της Εγχώριας πλουτοκρατίας "έγκλειστοι" από την Κυβέρνηση της "Αριστεράς", υφίσταντο τα "πάνδεινα" προκειμένου να αγοράσουν ένα Δημόσιο Αγαθό.

Ένα Δημόσιο αγαθό, που στα χέρια τους μετατρέπεται σε "Μαγεμένο Αυλό", που χειραγωγεί τις μάζες, προβάλλοντας κοινωνικά πρότυπα και αξίες που καλλιεργούν και αναπαράγουν την Ιδεολογική Ηγεμονία της Αστικής Τάξης.

Αλλοιώνουν την κοινωνική συνείδηση, κατευθύνουν την βούληση, αναπτύσσουν την βουλιμία της κατανάλωσης, παράγοντας παράλληλα, τόνους "καλλιτεχνικών" και "αισθητικών" Τοξικών Αποβλήτων.

Το ίδιο το Μέσον αυτό καθ' αυτό, μπορεί να μην είναι προσοδοφόρο, αλλά λόγω της τεράστιας δύναμης που ασκεί και η οποία έγκειται στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αποτελεί σημαντικό Πόλο Ισχύος, επηρεάζοντας καθοριστικά τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες.

Άλλωστε οι ιδιοκτήτες των Τηλεοπτικών Σταθμών έχουν πολυποίκιλες οικονομικές δραστηριότητες και η απόκτηση των Τηλεοπτικών Σταθμών, εξυπηρετεί την ανάπτυξη αυτών των Δραστηριοτήτων.

Επομένως, η απόκτηση ενός Τηλεοπτικού Σταθμού, αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο, που με την βοήθειά του εξυφαίνεται η διαπλοκή μεταξύ εξουσίας και οικονομικών συμφερόντων.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η "Σκοτεινή Πλευρά του Φεγγαριού" την οποία κατήγγειλε ως αντιπολίτευση, ως Κυβέρνησή του είναι παντελώς αδιάφορη.

Αντίθετα, υιοθετώντας το δόγμα η παραμονή στην Εξουσία αγιάζει τα Μέσα,
προσπαθεί να αποκτήσει πέραν της ΕΡΤ που έχει μετατραπεί σε ΣΥΡΙΖΑΪΚΗ ΥΕΝΕΔ μεγαλύτερη στήριξη των ΜΜΕ προσεταιριζόμενος νέους Βαρώνους ΜΜΕ, δημιουργώντας τα δικά του δίκτυα διαπλοκής, με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, επικαλύπτεται με το Σόου του "εγκλεισμού" και Βεβαίως από το υψηλό Τίμημα της απόκτησης των Τηλεοπτικών Αδειών.

Το υψηλό Τίμημα προσφέρεται ως "Αίμα στην Αρένα".

Επιτέλους ματώνουν και οι εγχώριοι ολιγάρχες.

Ο Μαρινάκης, ο Κυριακού και τα άλλα τα παιδιά, με χαίνουσες πληγές LIVE στις οθόνες σας.

Στο Τηλεοπτικό Τοπίο επιβάλλεται Τάξις, με μέσον το υψηλό Τίμημα.

Το υψηλό τίμημα είναι ικανό, κατά την άποψη του αρμόδιου υπουργού κου Παππά, να προσφέρει αντικειμενική πληροφόρηση και υψηλής στάθμης αισθητικό και καλλιτεχνικό προϊόν.

Τί κι αν απουσιάζουν οι κοινωνικοί, καλλιτεχνικοί, δημοσιογραφικοί και εργατικοί φορείς από την διαδικασία ανάληψης της Τηλεοπτικής Ευθύνης.

Ποσώς ενδιαφέρει η Θεσμοθέτηση ενός πλαισίου Κανόνων και Δεοντολογίας του παραγόμενου Τηλεοπτικού προϊόντος.

Το σημερινό Ιδεολογικό και Αξιακό φορτίο της Κυβερνώσας "Αριστεράς" είναι απολύτως μετρήσιμο και αποτιμάται σε Ευρώ.

Επιστροφή στην κορυφή

 
Μετάβαση στη:  
Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Δεν μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της Δ.Συζήτησης

Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες